Академик Звонимир Јанковић

ИЗУМИ И ПАТЕНТИ: РАДИЈАН

 

Геосолар за истраживање нафтеПознато jе да jе Никола Тесла тридесетих година прошлог века рекао да jе у проучавању вибрациjа толико одмакао да би могао створити нову науку ”ТЕЛЕГЕОДИНАМИКУ”, коjа би одређивала не само проблеме преношења снажних импулса кроз земљу до удаљених места, већ би поврх тога, применом истих принципа, могао да откриjе рудно благо дубоко испод површине земље.

Тесла jе изjавио да те исте принципе може да примени у откривању удаљених подморница и бродова, чак и онда кад су они укотвљени и кад бродске машине не раде. Систем ТЕЛЕГЕОДИНАМИКЕ, коjи употребљава механичке вибрациjе, казао jе Тесла, био би у стању да одреди земљину константу и да откриjе рудно благо скривено дубоко испод површине.

Тесла jе од ”ТЕЛЕГЕОДИНАМИКЕ” очекивао важне резултате али до своjе смрти ниjе успео да реализуjе - верификуjе те идеjе у области даљинске детекциjе предмета и откривања рудног блага скривеног дубоко испод површине земље.

Седамдесет година после Теслиних идеjа, академик САИН-а Звонимир Jанковић успео jе да откриjе фреквенциjе осциловања елемената периодног система, да конструише уређаj ”РАДИJАН-2011”и развиjе оригиналне методе ”ГЕО-ЕМР” за хоризонталну и вертикалну електромагнетску проспекциjу, као и интерферентну методу за одређивање хемиjског састава руда, минерала, воде и jедињења. Сазнања до коjих jе дошао из области ФОРМОЛОГИJЕ послужила су му као основа за конструкциjу уређаjа ”РАДИJАН-2011”, помоћу кога jе открио фреквенциjе осциловања хемиjских елемената периодног система.

Утврдио jе да сви елементи Мендељеjевог периодног система имаjу различите фреквенциjе, од наjлакшег по атомскоj тежини – водоника, а са наjвишом фреквенциjом, до наjтежег – нобелиjума, односно елемента са наjнижом фреквенциjом. Ако jе Мендељеjев распоред елемената у таблици периодног система извршио по атомскоj тежини, открићем фреквенциjа осциловања елемената њихов распоред jе извршен по броjноj вредности фреквенциjа осциловања коjи jе истоветан распореду као и према Мендељеjеву.

Фреквенциjе осциловања елемената периодног система одредио jе по формули:

формула 1

где jе:

Fr(n) = фреквенциjа траженог елемента,

Fr(H) = фреквенциjа водоника,

At(n) = атомска тежина траженог елемента и                                 

C = коефициjент.

У касниjем периоду открио jе резонантне фреквенциjе елемената периодног система са фреквенциjама можданих таласа, по формули:

формула 2

Детаљном анализом и експериментима доказао да jе реч о осцилациjама чиjе су фреквенциjе од 2 kHz до 20 kHz, са распоном фреквенциjа између елемената од 100 до 300 Hz. Откривене фреквенциjе су имплементиране у ЕПРОМ уређаjа ”РАДИJАН-2011” помоћу кога су верификоване методе хоризонталне и вертикалне проспекциjе и интерферентне методе за одређивање хемиjског састава руда, минерала и jедињења. Открићем формуле за израчунавање фреквенциjа осциловања елемената периодног система, конструкциjом новог изума ”РАДИJАН-2011”и верификациjом нових метода за електромагнетску проспекциjу, као и интерферентне методе за одређивање хемиjског састава руда, минерала, воде и jедињења дате су основе за нову науку под називом ”ГЕОВИБРОЛОГИJА”.

ГЕОВИБРОЛОГИJА (од ГЕА - земља, ВИБРО – осцилациjе и ЛОГОС – наука), наjшире узето, наука о вибрациjама (осцилациjама) елемената природног система коjе потичу из земље. Нови изум ”РАДИJАН-2011”и верификоване методе показале су се ефикасним у откривању руда, минерала, воде, експлозива и скривених предмета, као и одређивање њиховог хемиjског састава.

 

Радијан

НОВИ ИЗУМИ И ”ГЕО-ЕМР” МЕТОДА ЗА ПРОСПЕКЦИJУ НАФТЕ И ГАСА, ВОДЕ, РУДЕ И МИНЕРАЛА, ЗАГАЂИВАЧА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СКРИВЕНИХ ПРЕДМЕТА

 

1. AQVA МОДУЛАТОР ”РАДИJАН-95” 

Aqva модулатор jе уређаj за модулациjу - утискивање фреквенциjе елемента периодног система у носећу фреквенциjу воде (H2O). Развиjен jе након открића фреквенциjа елемената периодног система коjе су имплементиране у све изуме ”РАДИJАН” и тиме jе верификована ”Бенвенистова теориjа да се у молекул воде може утиснути таласна информациjа - фреквенциjа било ког елемента или jедињења и да се таj сигнал може слати и поjачати - ВОДА КОJА ПАМТИ.”

Аква модулатор се састоjи од:

- сигнал генератора, фреквентног опсега од 5 до 15 kHz,

- емитера ниских фреквенциjа,

- ребрасте електроде са двожилним споjним каблом,

- посуде за воду,

- акумулаторске батериjе од 9 V, 200 mAh.

Нови изум jе приjављен и патентиран под називом:

”ЕМИТЕР НИСКОФРЕКВЕНТНИХ ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ТАЛАСА СА РЕГУЛАТОРИМА ЕМИСИОНОГ СНОПА” МП-20/97 од 11.02.1997. године.

 

2. БИОСТАТИЧКИ АПСОРБЕР ”РАДИJАН-1”

Биостатички апсорбер ”RАДИJАН-1” jе уређаj за акумулациjу биостатичке енергиjе биолошког система коjа се може чувати и усмеравати.

Биостатичка енергиjа се акумулира преко двополног рукохвата у апсорбер.

Апсорбер има посебно конструисани рефлектор и емитер.

Пражњење акумулиране енергиjе у апсорберу врши се кратко споjником рефлектора и емитера.

Елементи апсорбера су пасивне природе и могу се побудити само биостатичком енергиjом.

 

3. НЕУТРАЛИЗАТОР ШТЕТНИХ ЗРАЧЕЊА ”РАДИJАН-3”

Неутрализатор штетних зрачења ”РАДИJАН-3” просторно штити од геовибрационих и техничких зрачења, у првом реду од подземних вода, руда, минерала, телевизора, рачунара и микроталасних пећница.

Саставни делови ”РАДИJАНА-3” су четворокрака звезда од злата, сребра или бакра и крситална пирамида од малахита.

Принцип неутрализациjе се заснива на дисперзиjи и интерференциjи штетних таласа, као и на благотворноj зеленоj енергиjи коjу исиjава пирамида од малахита.

”РАДИJАН-3” неутралиште штетна зрачења у простору величине 20x20 метара и поставља се на наjjачи извор зрачења.

 

4. СЕНЗОРСКА СТРЕЛА ”РАДИJАН-4”

Сензорска стрела ”РАДИJАН-4” детектуjе интерферентно поље коjе се ствара у хоризоналноj и вертикалноj проспекциjи при раду детектора ”РАДИJАН-2001 СФД” и ”TДC-2006”.

Са jедном сензорском стрелом ”РАДИJАН-4” без детектора, може се открити ЗЛАTO у даљинскоj детекциjи, а непосредно и подземни водени токови.

Сензорска стрела региструjе промене у простору настале услед интерференциjе истих фреквенциjа коjе емитуjе детектор и елемент или jедињење из земље. Tакође, региструjе и показуjе правац где се извор зрачења налази, као и правац кретања подземног воденог тока.

 

Детектор

 

5. ХИДРОГЕОЛОШКИ ДЕТЕКТОР ”РАДИJАН-2001 СФД”

Хидрогеолошки детектор ”РАДИJАН-2001 СФД” jе уређаj за детекциjу прецизне локациjе руда, минерала, воде, скривених предмета и одређивање њихове дубине у земљи. Pоред осталог, може се користити за откривање експлозивних направа свих врста и облика.

Веома ефикасно се може користити за хидрогеолошка и археолошка истраживања.

Хидрогеолошки детектор ”RАДИJАН-2001 СФД” припада групи уређаjа из области електромагнетне проспекциjе:

• фреквентни опсег од 2 kHz до 20 kHz,

• излазна снага у предаjноj антени jе до 20W,

• ширина емисионог снопа 100 cm,

• проверени домет у хоризонталноj и вертикалноj проспекциjи jе 4.200 метара,

• радни температурни опсег од -10 до +50оC,

• напаjа се из акумулаторске батериjе од 12V,

• маса уређаjа 8 кг,

• открива геолошке слоjеве, воду, експлозиве и скривене предмете са вероватноћом од 93%.

 

6. ДЕТЕКТОР ”ТДЦ-2006”

Детектор ”TДC-2006” jе усавршена верзиjа хидрогеолошког детектора ”RАДИJАН-2001 СФД” коjи jе намењен за откривање прецизне локациjе руда, минерала, воде, нафте, скривених предмета и тартуфа, као и одређивање њихове дубине у земљи.

Веома ефикасно се може користити за хидрогеолошка и археолошка истраживања и има следеће техничке карактеристике:

- припада групи уређаjа из области електромагнетне проспекциjе,

- фреквентни опсег од 10 до 50 Hz,

- излазна снага у емисионоj антени 5W,

- ширина снопа 60 cm,

- проверени домет у хоризонталноj и вертикалноj проспекциjи jе 843 метара,

- радни температурни опсег од -10 до +50оC,

- напаjа се из акумулаторске батериjе од 9V,

- маса уређаjа jе 1,5 кг,

- открива геолошке слоjеве, воду, експлозиве, тартуфе и скривене предмете са вероватноћом од 80%.

 

7. ХИДРОГЕОЛОШКИ ДЕТЕКТОР ”РАДИJАН-2011”

ОПШТИ ПОДАЦИ О УРЕЂАJУ ”РАДИJАН-2011”

”РАДИJАН-2011” jе уређаj за откривање прецизне локациjе воде, нафте, руда и минерала, као и одређивање њихове дубине у земљи. Веома ефикасно се може користи за хидрогеолошка и археолошка истраживања.

Према начину детекциjе ”РАДИJАН-2011” припада групи уређаjа из области електромагнетне проспекциjе.

Декларациjа основних техничких података:

- фреквентни опсег................................................................................. 5 KHz f≥ 15 KHz,

- тип антене..................................................................................................... капацитивна,

- ширина емисионог снопа..................................................................... 60, 20, 10 i 0,4 cm,

- максимална вредност излазног сигнала............................................................... 20 Vpp,

- максимална излазна снага................................................................................. Pt  1 W,

- потрошња уређаjа.......................................................................................... In = 145 mA,

- номинални напон напаjања................................................................ 220 V i Un = 12 VDC,

- опсег напона напаjања................................................................ 10,5 VDC  U  14,5 VDC,

- напонски извор за напаjање........................≈ 220 V i akumulatorska baterija 12 V, 7,2 Ah,

- радни температурни опсег................................................................. - 10ºC  T  + 50ºC,

- вероватноћа откривања и лоцирања........................................................................ 80%,

- димензиjеуређаjа (базне jединице)............................................... 300ммx230ммx110 мм,

- маса уређаjа............................................................................................................. 3,5 кг,

- маса комплета....................................................................................................... око 5 кг.

 

ОПИС УРЕЂАJА ”РАДИJАН-2011”

”РАДИJАН-2011” у свом комплету садржи:

• нискофреквентни магнетни сензор,

• нискофреквентна купаста сонда,

• трокрако постоље са обртном платформом за емисиону сонду,

• генератор функциjа, типа „АГИЛЕНT-33220А”,

• нискофреквентна сензорска стрела и

• нискофреквентна цилиндрична сонда.

 

JoomShaper